Thursday, July 1, 2010

Mayroong mga salitang di makasusulat ng tula

Ni Miguel Paolo Celestial

Mayroong mga salitang di makasusulat ng tula,
parang mga ulap na di makagagawa ng ulan.
Kay haba nitong mga araw na may abo sa lalamunan,
na naliligaw sa bangketa tulad ng kuting na inulila.


There are words that cannot pick themselves up into poems,
like clouds too weak to gather enough gray for rain.
These days have been endless, choked with ash in the gullet;
wandering the street, lost like an abandoned kitten.