Talasalitaan

Di ko na susubukan pang kumpletuhin ang listahan, kaya gamitin niyo na lang ang "mouse over" function (sumangguni sa banner sa kanan) para sa talasalitaan


Alingaro: palumpong na gumagapang paakyat, laging may dahon, at may bungang hugis itlog at kulay pulá

Anás: mahina at mababàng tinig, higit na malakas kaysa sa bulong

Andáp: liwanag na malamlam, kukurap-kurap o patay-sindi

Asbók: sigalbó (sigabó) ng alikabok, singaw, usok, o katulad

Bagnós: landas sa bundok o gubat

Balisbís: rabaw na mas mataas ang isang panig sa kabilâ; dahílig

Bignáy: punongkahoy na tumataas nang 4-10m at may bungang kumpol-kumpol na tíla duhat

Bukál: pinagmumulan ng tubig

Dagítab: elektrisidad

Daglî: agád

Dalúmat: paglirip ng malalim sa anuman; bunga ng gayong paglilirip: konsepto

Datiles: aratiles

Dáwag: baging na matinik, lungti, at maliliit ang bulaklak; etc; pook na masukal

Dipá: pagpupuwesto sa paraang pakrus o pantay-balikat na pag-unat ng dalawang kamay

Gaygáy: paghahanap nang puspusan sa lahat ng dako

Gulugód: pahabâng hugpong-hugpong na butó mula sa batok hanggang sa kuyukot na suporta ng katawan

Hugpóng: bagay na nag-uugnay o nagkakabit sa dalawang bagay

Hukót: kubà

Ilahás: nabubuhay sa likás na kalagyan, nakatira sa mga likás na pook gaya ng gubat o parang

Kalimbahín: uri ng bayabas na may mga butóng nakabaón sa lamukot na kulay pink; pink

Kimpál: likidong namuo; piraso o mása ng solidong bagay na walang tiyak na hugis

Kuyukôt: ang pinakamaliit at hugis tatsulok na butó sa dulong ibabâ ng gulugod, karaniwan sa mga vertebrate

Lagaslás: malakas na tunog ng tubig na bumabagsak mula sa mataas na pook gaya ng talón: hagalhál, buluswák, lagaklák, lagasáw, lagunglóng

Láhad: pagpapakita ng mga bagay na itinatago

Lamlám: paghinà ng sinag ng liwanag

Lamúkot: mahimaymay na bahagi ng bunga at nása paligid ng butó, gaya sa mangga

Limayón: libot o paglilibot

Lírip: pagninilay upang mabatid ang katotohanan o halaga ng isang bagay o pangyayari

Mamaráng: funggus na maputî at katamtaman ang lakí

Mamúnso: mamúso: uri ng ilahas na kabute

Pahám: tao na matalino; tao na bantog sa katalinuhan o sinasamba dahil sa pambihirang karunungan

Pantás: pahám

Pasumalá: pansamantala

Pasuwít: malakas at maikling sipol, karaniwang ginagamit sa pagtawag; sutsot kung may tinatawag sa malayo

Patúto: hanggahan ng lupang pag-aari

Pílas: maliit na piraso ng papel, tela, at katulad; púnit o pagpúnit

Piníd: nakasara

Pulút-pukyútan: malapot at matamis na likido, nililikha ng bubuyog mula sa nektar ng bulaklak, ginagamit bilang pagkain o pampatamis

Rabáw: ibabaw, surface

Sigábo, sigabó: pag-ilanglang ng makapal na alikabok; ingay na sabay-sabay

Sagíla: pagdalaw na hindi tumitigil sa alinmang bahay; pagsagi sa isipan ng isang tao

Sambalilo: sombrero

Siít: maliliit at matinik na sanga ng kawayan; tinik

Sikháy: sikap

Súkal: duming nagkálat; masninsing tubò ng maliliit na punongkahoy

Tatáp: malaman o maintindihan

Tibág: unti-unting pagkabawas o pagkagiba ng kabuuan, gaya ng lupà na natibag dahil sa kinain ng ulan o hangin, tinangay ng bahâ o kayâ'y sinadyang pagtibag nitó

Tikatík: hinggil sa ulan na mahinà ngunit tuloy-tuloy

Tilà: pagtigil ng ulan

Trambiyá: streetcar

Ug-óg: pagkalog o pagyugyog sa sisidlan upang maging siksik; liglig

Yungyóng: isáma o ilagay ang isang bagay na sa pangangalaga ng isang tao bílang proteksyon


Mula sa 'UP Diksiyonaryong Filipino: Bagong Edisyon (2010)'