Tuesday, January 4, 2011

Samantalang May Sinasamantala

Ni Miguel Paolo Celestial

Paano, ang tanong mo,
maisusulat ang pulut-pukyutan ng liwanag
sa hamog ng bukang-liwayway,
ang huni at lagaslas ng tubig,
ang hanging bumubura ng dalumat
hanggang ang sarili’y magmistulang lambat—

paano, samantalang binabanat at hinuhukot
ng pabrika ang katawan ng manggagawa,
samantalang sinusugod ng sakuna
ang walang panangga habang binubulag
ng ilaw-dagitab ang siyudad, samantalang tumatagos
sa buto ang lamig ng makasariling lungsod:

samantalang may sinasamantalang
di man lamang makadungaw sa bintana
at magmasid, mamangha, at umawit
dahil walang laman ang sikmura,
pulubi’t palaboy ang mga anak,
at hindi na maibabalik ang oyayi ng inang
umuwi sa bansang bangkay na malamig.
Paano, ang tanong ko, maiiwasan ang himagsik?

No comments: